Elektro - Fecupral

ELEKTRO

Rýchle tempo obmeny spotrebnej elektroniky u užívateľov spôsobuje značný nárast objemu elektroodpadu. V mnohých týchto vyradených elektrozariadeniach sa okrem nebezpečných častí nachádzajú aj prvky, ktoré sú z hľadiska recyklácie naopak veľmi zaujímavé. Ide predovšetkým o ušľachtilé kovy, ktoré je možné pri väčších objemoch odpadu efektívne spracovať a získavať späť.
Prvým krokom pri recyklácii týchto odpadov je odstránenie nebezpečných častí alebo materiálov, ktoré by mohli kontaminovať ďalší proces recyklácie. Následne dochádza k rozobratiu a roztriedeniu jednotlivých častí a materiálov tak, aby bolo možné toto zariadenie čo najviac zhodnotiť. Kovy určené na zhodnotenie sú roztavené, rafinované a ich zloženie upravené podľa požiadaviek koncového zákazníka.

Elektro

„Každý rok 

je vyprodukovaných 

50 miliónov ton 

elektroodpadu.”

Kategórie ELEKTRA