ENERGETICKY ZHODNOCUJEME

ENERGETICKY ZHODNOCUJEME

SERVICE OVERVIEW

Vďaka najmodernejším technológiám je spoločnosť FECUPRAL jednou z mála spaľovní na Slovensku, ktorá disponuje povolením na energetické zhodnocovanie nebezpečných odpadov činnosťou R1 >> 
Od roku 2000 prevádzkuje spaľovňu nebezpečných odpadov, ktorá je určená na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne
spaľovanie tuhého, pastovitého a tiež kvapalného odpadu. Súčasťou technológie je rotačná pec s dopaľovacou komorou, výmenníkom tepla, dávkovaním sorbentov a tiež najmodernejšími vysokoúčinnými filtrami.
Máme povolenie na zneškodňovanie ako aj zhodnocovanie mnohých druhov odpadov ako sú farby, laky, lepidlá, oleje a ropné produkty, rôzne chemikálie, zdravotnícky materiál ale aj chladiarenské zariadenia obsahujúce freóny .

Vďaka modernej spaľovni nebezpečných odpadov dokážeme materiálovo a energeticky zhodnotiť odpady, ktoré by inak skončili na skládke.

Väčšina odpadov, ktoré vznikajú v zdravotníctve má komunálny charakter. Určitá časť odpadov, označovaných ako nebezpečný odpad však môže predstavovať hrozbu pre zdravie a životné prostredie. Ide predovšetkým o infekčný odpad, ktorý obsahuje choroboplodné mikroorganizmy alebo ich toxíny, ako aj iné patogény, ktoré môžu vyvolať choroby u ľudí a zvierat. Tento druh odpadu
pochádzajúci zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení je potrebné zneškodniť v spaľovni nebezpečného odpadu.

 

V súčasnosti sa vo svete používa viac než 100 000 chemických látok, ktoré nikdy predtým neboli súčasťou životného prostredia Zeme. O mnohých z týchto látkach ako napríklad ťažkých kovoch alebo perzistentných organických znečisťujúcich látkach, je známe, že sú pre životné prostredie nebezpečné. V prípade väčšiny ostatných chemických látok však stále nepoznáme ich reakcie v životnom prostredí a ich vplyv na živé organizmy. Chemikálie sú používané v každej oblasti ľudského života – v poľnohospodárstve, lesníctve, vo vede či v chemickom alebo farmaceutickom priemysle. 

Pod všeobecným názvom freóny poznáme zlúčeniny zo skupiny halogénderivátov, z ktorých asi najznámejší je dichlórdifluórmetán. Ide o kvapaliny, ktoré sa používajú ako náplne do chladiacich zariadení, rôznych sprejov alebo hasiacich prístrojov. Sú to silne prchavé látky, ktoré majú dlhú životnosť, v atmosfére sa pôsobením UV žiarenia z nich uvoľňuje chlór, ktorý ihneď reaguje s kyslíkom a tým sa znižuje množstvo ozónu. Zneškodňujú sa v spaľovni nebezpečného odpadu.

Ide o látky a zmesi určené predovšetkým na povrchovú úpravu predmetov alebo výrobkov ako sú apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, farbenie alebo impregnácia a iné. Patria medzi prchavé organické zlúčeniny, ktoré môžu mať karcinogénny, mutagény alebo toxický charakter a preto je potrebné obmedzovať ich emisie do životného prostredia.

Galvanické kaly vznikajúce úpravou odpadových vôd z galvanických procesov zväčša obsahujú veľké množstvá ťažkých kovov. Okrem týchto kalov vieme spracovať aj ďalšie typy kalov obsahujúce najmä ušľachtilé a vzácne kovy.

Od roku 2020 sme oprávnení zneškodňovať rôzne odpady obsahujúce polychlórované bifenyly. D10 >>