Projekty z EÚ

PROJEKT
„Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových batérií, tvorby systémov manažmentu batérie a rozvoj spolupráce so SPŠ elektrotechnickou pre účely zvýšenia odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie“

Sprostredkovateľský orgán:

Prijímateľ: FECUPRAL, spol. s r.o.
Miesto realizácie: Prešov
Špecifický cieľ: 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FECUPRAL, spol. s r.o., udržanie jej ekonomického rozvoja a rozvoj spolupráce so SPŠ elektrotechnickou v Prešove formou duálneho vzdelávania, prostredníctvom inovácie procesu recyklácie odpadov zo spracovania odpadových batérií a odpadov z výroby batérií.

Predmetom projektu je vybudovanie plne funkčného testovacieho laboratória určeného na zostavenie, meranie a testovanie batériových článkov s využitím odpadového materiálu z batérií. Novovzniknuté laboratórne pracovisko bude v rámci projektu vybavené analytickými a laboratórnymi prístrojmi zostavenými do logických celkov (technologických liniek). Zriadením a technologickým vybavením špecializovaného laboratória v prevádzke spoločnosti sa zabezpečí lokálne a udržateľné testovanie a analýza materiálov vlastnými kapacitami firmy, zabezpečí sa kontrola kvality vyrábaných produktov a zoptimalizuje sa proces spracovania surovín. Dôjde tak k inovácii procesu recyklácie odpadového materiálu z výroby batérií a článkov.

Študenti v študijnom odbore: Elektrotechnika budú mať možnosť si osvojiť postupy pri výrobe batériových článkov, postupy vývoja managementu batériového systému a spôsoby nastavenia systému batériových článkov, budú merať, analyzovať a vyhodnocovania dáta a zozbierané údaje počas praktických cvičení.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 163 532,70 eur

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov:

P0091: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 1
P0284: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1
P0288: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1
P0289: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové: 1
P0512: Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 2
P0513: Počet produktov, ktoré sú pre trh nové: 2
P0760: Počet inovovaných procesov: 1
P0869: Počet vytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených skupín: 1

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
www.eurofondy.sk 
www.opvai.sk