Verejné výzvy

Výzvy na predkladanie ponúk 

VEREJNÁ VÝZVA:

Záznam z prieskumu trhu

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk – aktualizácia 2

Výzva na predkladanie ponúk – aktualizácia

Výzva na predkladanie ponúk

POTREBNÉ PRÍLOHY:

Návrh na plnenie kritérii

Čestné vyhlásenie

Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky

Návrh Kúpnej zmluvy (aktualizácia)

Návrh kúpnej zmluvy

Vysvetlenie podkladov č.2

Vysvetlenie podkladov

Informácia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk