Domov

sme aktívnou súčasťou
CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
Výskum a vývoj
hľadáme inovatívne riešenia
VÝSKUM A VÝVOJ
Zhodnocujeme
materiálovo a energeticky
KTO SME

Fecupral, spol. s r.o.

Vaše odpady, naše riešenie

Naša spoločnosť sa už od roku 1997 zaoberá zberom, triedením, zhodnocovaním ako aj zneškodňovaním viac než 200 rôznych druhov odpadov.  

Ako jedna z popredných slovenských firiem podnikajúca v oblasti nakladania s komunálnymi a najmä priemyselnými odpadmi budujeme nielen na bohatých skúsenostiach, ale taktiež si uvedomuje nesmiernu dôležitosť nasledovať súčasné trendy, najmä postupný prechod k cirkulárnej ekonomike.

Viac ako 1000 klientom z komunálnej a podnikovej sféry preto poskytujeme komplexné služby založené na snahe maximálne zhodnocovať odpady a to nielen materiálovo, ale aj energeticky.

V roku 2000 spoločnosť uviedla do prevádzky modernú spaľovňu nebezpečných odpadov, ktorá je určená na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne spaľovanie tuhého, pastovitého a tiež kvapalného odpadu. Od roku 2017 dokážeme tieto odpady zhodnocovať činnosťou R1, čím prispievame k ďalšiemu znižovaniu množstva odpadov určených na skládkovanie.

+
druhov odpadov
+
klientov
Fecupral budova
Pec
technologie
PREDSTAVUJEME

NAŠE SLUŽBY

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.

Recyklácia ako proces opätovného využitia už predtým použitých materiálov je dôležitý proces, ktorým sa znižuje spotreba prírodných surovinových zdrojov, redukuje sa množstvo skládkovaných odpadov, znižuje sa spotreba energie a tiež emisií skleníkových plynov.
Vďaka modernej spaľovni nebezpečných odpadov dokážeme materiálovo a energeticky zhodnotiť odpady, ktoré by inak skončili na skládke.
Silné technologické a trhové znalosti sú základom našej ambície vyvíjať a vytvárať inovatívne a environmentálne prijateľné riešenia pre recykláciu a zhodnocovanie odpadu.
Zabezpečujeme kontajnerovú, cisternovú prepravu ako aj prenájom rôznych typov kontajnerov.
NAŠA VÍZIA

Aktívne hľadáme
inovatívne riešenia

v nakladaní s odpadmi.

Tak ako sa menia odpady moderného sveta, tak aj my sa snažíme prispôsobovať naše služby.

Dôležitou súčasťou tohto procesu je aktívny prístup k inovovaniu technológií a firemných procesov s cieľom dosiahnuť maximálne využitie odpadu ako možného zdroja surovín pri čo najmenšom dopade na životné prostredie.

Odpady z firiem končiace na skládke
30%
Odpady z firiem zhodnotené
60%
Komunálne odpady končiace na skládke
69%
Komunálne odpady zhodnotené
30%

Zdroj : ŠÚSR, 2015

NOVINKY

BLOG

Najnovšie články, zaujímavosti, projekty a spolupráce nájdete práve tu.

[VIDEO] Bicykle za dobrý skutok - Východoslovenská televízia

[VIDEO] Bicykle za dobrý skutok - Východoslovenská televízia

V Prešove plánujú zaviesť prvý Bikesharing, ktorý bude mať sociálno-komunitný rozmer. Cieľom projektu je znižovať emisie a zaregistrovaným…
[NAPÍSALI O NÁS] Prešovčania založili nevšedný bikesharing. Platidlom je aj dobrý skutok.

[NAPÍSALI O NÁS] Prešovčania založili nevšedný bikesharing. Platidlom je aj dobrý skutok.

Projekt Bicykle za dobré skutky jedinečným spôsobom spája ľudí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredia a tých, ktorí…
[NAPÍSALI O NÁS] Prvé zdieľanie bicyklov bude čoskoro fungovať aj v Prešove

[NAPÍSALI O NÁS] Prvé zdieľanie bicyklov bude čoskoro fungovať aj v Prešove

Nezisková organizácia Greencubator sa chystá zaviesť zdieľané bicykle do mesta Prešov. Komunitný projekt počíta so zapojením sa ľudí…
SPOLUPRACUJEME

NAŠI PARTNERI

partner 1
partner 2
partner 3
BannerE

PILOTNÝ PROJEKT Slovenskej asociácie ochrany rastlín ohľadne nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín.

PRE POĽNOHOSPODÁROV A SHR (súkromne hospodáriaci roľník)

Prečo vyplachovať >>

Postup pri vyplachovaní >>

VIDEO S POSTUPOM PRE POĽNOHOSPODÁROV >>

VIDEO S POSTUPOM PRE SHR >>