RECYKLUJEME

RECYKLUJEME

SERVICE OVERVIEW

Recyklácia ako proces opätovného využitia už predtým použitých materiálov je dôležitý proces, ktorým sa znižuje spotreba prírodných surovinových zdrojov, redukuje sa množstvo skládkovaných odpadov, znižuje sa spotreba energie a tiež emisií skleníkových plynov.

Vykupujeme, triedime a zhodnocujeme najširšie spektrum odpadov v regióne.

Papier z celulózových vlákien ako ho poznáme dnes bol prvý krát vyrobený
v Číne už pred viac ako 2000 rokmi. V súčasnosti sa vo svete každoročne
vyrobí viac ako 400 miliónov ton papiera a kartónu, z čoho viac ako
polovica je už recyklovaná.  ČÍTAJ VIAC >>

Vďaka takmer nekonečnej možnosti aplikácie plastov sa v súčasnosti
používajú 20-krát viac ako pred 50-timi rokmi. Ich popularita a široké
spektrum však do istej miery predstavuje výzvu pre recyklačný
priemysel. Napriek všetkému recyklácia výrazne znižuje spotrebu
surovín, energie, znečistenie ovzdušia a vôd a samozrejme množstvá
plastov končiacich na skládkach.  ČÍTAJ VIAC >>

Kovy vo všeobecnosti delíme na železné a neželezné. Zo železných kovov
je oceľ a zliatiny železa obsahujúce uhlík zďaleka najrecyklovanejší
materiál na svete. Celková produkcia ocele dosiahla v roku 2008 úroveň
1,3 miliardy ton, z čoho viac ako 500 miliónov ton bolo vyrobených zo
šrotu. Z neželezných kovov sú najznámejšie hliník, meď, cín, zinok, nikel,
titán, kobalt, chróm, drahé kovy a vzácne zeminy.  ČÍTAJ VIAC >>

Sklenené fľaše a poháre sú 100-percentne recyklovateľné a je ich
možné recyklovať „do nekonečna“ bez straty ich kvality alebo čírosti.
Recyklované sklo dokáže nahradiť až 95 % skla vyrobeného
z primárnych surovín.  ČÍTAJ VIAC >>

Chladničky, televízory, mobilné telefóny, laptopy, a mnohé ďalšie elektronické zariadenia sú už v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny ľudí. Každoročne raste dopyt po nových, lepších a výkonnejších zariadeniach o zhruba 8 %, pričom sa ročne vyrobí viac ako 300 miliónov kusov počítačov a približne jedna miliarda mobilných telefónov.  ČÍTAJ VIAC >>

Aj napriek tomu, že spotreba dreva vo svete narastá je miera recyklácie tejto suroviny stále na pomerne nízkej úrovni 10 – 15 %, pričom drevo tvorí až 10 % odpadu končiaceho na skládkach. Dôvodom je predovšetkým častá prítomnosť nežiadúcich prímesí ako sú rôzne lepidlá, farby, klince a pod. Mnohé zlepšenia v technologických procesoch ako napríklad lepšie drvenie a efektívnejšie odstraňovanie týchto nežiadúcich látok však prinášajú vyššiu kvalitu výsledného recyklovaného dreva a tým sa aj rozširuje spektrum jeho použitia.  ČÍTAJ VIAC >>

Oleje ako napr. opotrebované motorové a prevodové oleje, priemyselné oleje – rezné, brúsne a chladiace emulzie alebo kontaminované pohonné hmoty taktiež patria medzi nebezpečné odpady. Pomocou moderných technológií je možné mnohé z týchto olejov recyklovať a opätovne uviesť na trh. Naša spoločnosť má súhlas na recykláciu olejov činnosťou R9>>

V žiarivkách, či už lineárnych, kompaktných alebo výbojkách sa nachádza ortuť, ktorej výpary sa môžu pri neodbornej manipulácii dostať do ovzdušia a tým znečistiť nielen životné prostredie ale aj poškodiť ľudské zdravie.  ČÍTAJ VIAC >>

Medzi batérie a akumulátory zaraďujeme akýkoľvek zdroj elektrickej energie používaný na napájanie rôznych mobilných zariadení alebo elektrospotrebičov. Vzhľadom na ich chemické zloženie vykazujúce nebezpečné vlastnosti je nevyhnutný ich separovaný zber.  ČÍTAJ VIAC >>

Pripravujeme…