Drevo - Fecupral

DREVO

Dopyt po dreve z roka na rok rastie, čo predstavuje obrovský tlak na odlesňovanie veľkých plôch lesov, čo prispieva ku vzniku ďalších environmentálnych problémov akými sú erózia pôdy, emisie skleníkových plynov a vymieranie mnohých druhov živočíchov a rastlín. Aj napriek tomu iba takmer 20% použitého dreva sa podarí recyklovať pričom prevažná väčšina dreva stále končí na skládkach.
Technologické zlepšenia predovšetkým zväčšenie spracovateľských kapacít a tiež automatizácia odstraňovania nečistôt zvyšujú efektívnosť a kvalitu procesu recyklácie. Drevené odpady pochádzajúce z komunálneho odpadu a firiem predstavujú najmä nábytok, drevené obaly, drevené palety a tiež niektoré stavebné odpady z demolácií. Z takýchto odpadov je možné znovu vyrobiť stavebné materiály, nový nábytok prípadne využiť ich ako biopalivo.

Drevo

„Drevo tvorí až

10% celkového množstva odpadu

končiaceho na skládkach.”

Kategórie DREVA