Súhlasy PRESOV

PREVÁDZKA PREŠOV

REGISTER

POTVRDENIE O REGISTRÁCII

ZBER, Nakladanie, Preprava

Súhlas na zber

Súhlas na prepravu NO

Štandardy kvality a dodávky tepla

ZHODNOCOVANIE

POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE ZDROJA ZNEČIŤOVANIA OVDZUŠIA

R1 SÚHLAS NA vydanie prevádzkového poriadku

R2 Predĺženie súhlasu

R2 SÚHLAS NA NAKLADANIE S ODPADMI A VYDANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

R9 Autorizácia

R9 Predĺženie platnosti autorizácie

R12 Súhlas

R12 Rozšírenie súhlasu

R12 Predĺženie súhlasu na úpravu odpadov

R12 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

Zneškodňovanie

D9 SÚHLAS NA DEKONTAMINÁCIU A SÚHLAS NA VYDANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU NA DEKONTAMINÁCIU

D10 SÚHLAS NA VYDANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV ČINNOSŤOU D10 - SPAĽOVANIE NA PEVNINE

ISO certifikáty

ISO certifikát 14001 a 45001

ENGLISH

LIST OF EWC CODES

ISO certificate english