Domov

sme aktívnou súčasťou
CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
hľadáme inovatívne riešenia
VÝSKUM A VÝVOJ
Zhodnocujeme
materiálovo a energeticky
KTO SME

Fecupral, spol. s r.o.

Vaše odpady, naše riešenie

Naša spoločnosť sa už od roku 1997 zaoberá zberom, triedením, zhodnocovaním ako aj zneškodňovaním viac než 200 rôznych druhov odpadov.  

Ako jedna z popredných slovenských firiem podnikajúca v oblasti nakladania s komunálnymi a najmä priemyselnými odpadmi budujeme nielen na bohatých skúsenostiach, ale taktiež si uvedomuje nesmiernu dôležitosť nasledovať súčasné trendy, najmä postupný prechod k cirkulárnej ekonomike.

Viac ako 1000 klientom z komunálnej a podnikovej sféry preto poskytujeme komplexné služby založené na snahe maximálne zhodnocovať odpady a to nielen materiálovo, ale aj energeticky.

V roku 2000 spoločnosť uviedla do prevádzky modernú spaľovňu nebezpečných odpadov, ktorá je určená na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne spaľovanie tuhého, pastovitého a tiež kvapalného odpadu. Od roku 2017 dokážeme tieto odpady zhodnocovať činnosťou R1, čím prispievame k ďalšiemu znižovaniu množstva odpadov určených na skládkovanie.

+
druhov odpadov
+
klientov
Fecupral budova
Pec
technologie
PREDSTAVUJEME

NAŠE SLUŽBY

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.

Recyklácia ako proces opätovného využitia už predtým použitých materiálov je dôležitý proces. Vykupujeme, triedime a zhodnocujeme najširšie spektrum odpadov v regióne.
Vďaka modernej spaľovni nebezpečných odpadov dokážeme materiálovo a energeticky zhodnotiť odpady, ktoré by inak skončili na skládke.
Silné technologické a trhové znalosti sú základom našej ambície vyvíjať a vytvárať inovatívne a environmentálne prijateľné riešenia pre recykláciu a zhodnocovanie odpadu.
Zabezpečujeme kontajnerovú, cisternovú prepravu ako aj prenájom rôznych typov kontajnerov.
NAŠA VÍZIA

Aktívne hľadáme
inovatívne riešenia

v nakladaní s odpadmi.

Tak ako sa menia odpady moderného sveta, tak aj my sa snažíme prispôsobovať naše služby.

Dôležitou súčasťou tohto procesu je aktívny prístup k inovovaniu technológií a firemných procesov s cieľom dosiahnuť maximálne využitie odpadu ako možného zdroja surovín pri čo najmenšom dopade na životné prostredie.

Odpady z firiem končiace na skládke
30%
Odpady z firiem zhodnotené
60%
Komunálne odpady končiace na skládke
69%
Komunálne odpady zhodnotené
30%

Zdroj : ŠÚSR, 2015

NOVINKY

BLOG

Najnovšie články, zaujímavosti, projekty a spolupráce nájdete práve tu.

Čo odsunieme na neskôr, to nás raz dobehne!
Čo odsunieme na neskôr, to nás raz dobehne!
Zdroj obrázka: Cosmic Convergence, 2012 Ak berieme do úvahy, že od veľkej priemyselnej revolúcie sa ľudstvo začalo stretávať s nebezpečnými polutantmi na…
Klimatické zmeny a ich vplyvy
Klimatické zmeny a ich vplyvy
Zdroj obrázka: Cosmos Magazine, 2015 V súčasnej dobe pozorujeme extrémne výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami spôsobenými predovšetkým globálnym otepľovaním. Hlavným…
Vylepšili sme našu technológiu
Vylepšili sme našu technológiu
Za pomoci bilaterálneho fondu – opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie v priemysle došlo vo firme FECUPRAL,…
SPOLUPRACUJEME

NAŠI PARTNERI